VCA

Sterrenburg BHV

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot werkzaamheden welke Sterrenburg BHV VOF sluit met een opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 3. Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. Offertes

 1. De door Sterrenburg BHV VOF gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Sterrenburg BHV VOF is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk, modellen, kopieën e.d. zijn overlegd, is Sterrenburg BHV VOF niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
 3. Sterrenburg BHV VOF kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 4. De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Sterrenburg BHV VOF komt eerst tot stand wanneer een gegeven order schriftelijk is aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de orderbevestiging wordt verzonden.
 2. De opdrachtgever is aan zijn order in welke vorm dan ook aangeboden, gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de opdrachtgever dat deze zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 8 dagen kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt. Indien Sterrenburg BHV VOF de aangepaste order alsnog aanvaardt, wordt dit binnen deze periode van 8 dagen bevestigd.
 3. De door Sterrenburg BHV VOF aan de opdrachtgever verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van de orderbevestiging schriftelijk te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van Sterrenburg BHV VOF, of namens Sterrenburg BHV VOF gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Sterrenburg BHV VOF alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door de tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van Sterrenburg BHV VOF schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Sterrenburg BHV VOF zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sterrenburg BHV VOF het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sterrenburg BHV VOF aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sterrenburg BHV VOF worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sterrenburg BHV VOF zijn verstrekt, heeft Sterrenburg BHV VOF het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Sterrenburg BHV VOF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sterrenburg BHV VOF is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sterrenburg BHV VOF de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur, opzegging en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Beide partijen kunnen ten alle tijde de overeenkomst, voor niet aan opleidingen gerelateerde opdrachten, schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste 3 maanden in acht te nemen.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Sterrenburg BHV VOF derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Levering

 1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerkosten ten laste van de opdrachtgever.
 2. Tenzij opdrachtgevers zelf voor een expediteur zorgen worden de zaken door Sterrenburg BHV VOF verzonden op de naar haar oordeel gunstigste wijze met door haar te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 3. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Sterrenburg BHV VOF het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 4. De opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan is Sterrenburg BHV VOF gerechtigd op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter Sterrenburg BHV VOF van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Sterrenburg BHV VOF gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft zal Sterrenburg BHV VOF betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, worden opgeslagen.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden door Sterrenburg BHV VOF extra in rekening gebracht.
 2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijziging in de uitvoering van een opdracht, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Sterrenburg BHV VOF ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Sterrenburg BHV VOF(buiten zijn verantwoordelijkheid) wordt overschreden.

Artikel 8. Prijzen

 1. Aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en indien van toepassing exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 3. Sterrenburg BHV VOF behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft Sterrenburg BHV VOF het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de opdrachtgever toe, echter slechts indien Sterrenburg BHV VOF zich binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van Sterrenburg BHV VOF bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
 4. Indien opdrachtgever uiterlijk 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

Artikel 9. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sterrenburg BHV VOF, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden behoudt Sterrenburg BHV VOF zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Sterrenburg BHV VOF verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sterrenburg BHV VOF worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Sterrenburg BHV VOF behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever de gegeven order voor opleidingen geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Sterrenburg BHV VOF alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, onverminderd het recht van Sterrenburg BHV VOF op vergoeding wegens uit de annulering voortvloeiende schade.
 2. Daar waar het annulering van een opleiding betreft zal in ieder geval de volgende onkostenvergoeding in rekening worden gebracht;
  • Tot 4 weken voor de opleidingsdatum - geen kosten;
  • Tussen 2 – 4 weken voor de opleidingsdatum - 50% van de opleidingskosten;
  • Minder dan 2 weken voor de opleidingsdatum - 75% van de opleidingskosten;
  • Bij absentie zonder annulering - 100 % van de opleidingskosten.Annulering dient altijd schriftelijk dan wel per fax te geschieden.
 3. De vorderingen van Sterrenburg BHV VOF op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • na het sluiten van de overeenkomst aan Sterrenburg BHV VOF ter kennis genomen omstandigheden geven Sterrenburg BHV VOF goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien Sterrenburg BHV VOF de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 4. In de genoemde gevallen is Sterrenburg BHV VOF bevoegd tot verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Sterrenburg BHV VOF schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Betaling en incassokosten

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, op een door Sterrenburg BHV VOF aan te geven wijze en rekening in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Betalingen die betrekking hebben op de door Sterrenburg BHV VOF aangeboden cursussen en/of opleidingen dienen 1 week voor aanvang van de cursus en/of opleiding in ons bezit te zijn.
 3. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Sterrenburg BHV VOF en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Hierbij inbegrepen de buitengerechtelijke incassokosten ingevolge het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van €150,-.
 7. Indien Sterrenburg BHV VOF aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 Artikel 14. Gebreken en klachttermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sterrenburg BHV VOF.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Sterrenburg BHV VOF de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeenkomst dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Sterrenburg BHV VOF slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Sterrenburg BHV VOF is beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
 2. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake door Sterrenburg BHV VOF geleverde zaken niet door derden op zich genomen zijn, kan opdrachtgever enige garantieverplichtingen ten opzichte van Sterrenburg BHV VOF doen gelden.
 3. Wij (moet zijn: Sterrenburg BHV VOF) zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Indien Sterrenburg BHV VOF aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Daarnaast is de aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur in dat geval te verstrekken uitkering.
 5. In afwijking van hetgeen in lid 4 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ons toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Artikel 16

 1. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming wijzigingen aan de door Sterrenburg BHV VOF geleverde zaken heeft uitgevoerd, vervalt elke garantieverplichting aan haar zijde indien de schade daaruit voortvloeit.
 2. Ingeval van reclame is Sterrenburg BHV VOF, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door haar wordt vastgesteld en voor haar tevens aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te haar keuze:
  • (kosteloos) herstel van gebreken;
  • levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
  • terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
  • een in overleg met de opdrachtgever te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
 3. Behoudens eventuele verplichtingen van Sterrenburg BHV VOF uit hoofde van dit artikel zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld aan de zijde van Sterrenburg BHV VOF (door degenen die haar voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name is Sterrenburg BHV VOF ook immer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen schade geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerk gestelden of derden, ontstaan door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf. Alsmede schade door verlies, vernietiging of beschadiging van aan haar toevertrouwde documenten, werktekeningen, teksten, fotografische materialen , beeld- en geluidsdragers, bestanden en andere informatiedragers, daar deze immers worden geacht kopieën te zijn van de in het bezit van de opdrachtgever zijnde originelen. Alsmede de gevolgen van fouten in modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door hem (de gebruiker) geleverde, welk is goedgekeurd door de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de opdrachtgever. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever onder derden op te slaan.
 5. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door Sterrenburg BHV VOF geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door Sterrenburg BHV VOF geleverde zaken aan haar  verschuldigd is. Indien Sterrenburg BHV VOF zulks nodig oordeelt heeft zij het recht van de opdrachtgever zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
 2. De certificaten enof diploma’s zullen door Sterrenburg BHV VOF aan opdrachtgever pas overhandigd worden als er een volledige betaling heeft plaats gevonden.
 3. De opdrachtgever heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
 4. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de opdrachtgever toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de opdrachtgever gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Sterrenburg BHV VOF over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Sterrenburg BHV VOF over te dragen.
 5. Indien tengevolge van be- of verwerking door de opdrachtgever het eigendomsrecht van Sterrenburg BHV VOF rustend op de door haar geleverde zaken verloren is gegaan, is de opdrachtgever verplicht onverwijld ten behoeve van Sterrenburg BHV VOF een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 6. Sterrenburg BHV VOF is ten alle tijde gerechtigd de zaken die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar haar in eigendom toebehoren, onder haar te nemen, zodra zij in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Sterrenburg BHV VOF voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt zij ook het recht de opdrachtgever na het onder haar nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
 7. De opdrachtgever is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van Sterrenburg BHV VOF deze verzekering aan te tonen.

Artikel 18. Auteursrecht
Opdrachtgever verklaart dat door zijn opdrachten tot verveelvoudiging of reproductie geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht of industriële eigendomsrechten van derden en vrijwaart Sterrenburg BHV VOF in en buiten rechte voor alle gevolgen, met inbegrip van de financiële gevolgen, welke uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeien.

Artikel 19. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Sterrenburg BHV VOF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen of (werk)stakingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
 2. Indien Sterrenburg BHV VOF door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter haar keuze.
 3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sterrenburg BHV VOF niet mogelijk is en de werkzaamheden hierdoor zijn opgeschort, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Ingeval van overmacht is Sterrenburg BHV VOF niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.
 5. Sterrenburg BHV VOF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sterrenburg BHV VOF haar verbintenis had moeten nakomen.
 6. Indien Sterrenburg BHV VOF bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op elke door Sterrenburg BHV VOF gedane offerte dan wel gesloten overeenkomst is uitsluitende Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever is gevestigd buiten Nederland.
 2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Sterrenburg BHV VOF aangegane overeenkomsten en door haar verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 21. Depot voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Contact

Sterrenburg BHV
Vinkenpolderweg 24C
2952 AV Alblasserdam

078 691 2222 info@sbhv.nl
Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van het laatste nieuws!

Volg ons